dimanche 17 mai 2009

Koning Leopold / Le roi Léopold Ier

                                                    
Le fondateur de notre dynastie est né le 16 décembre 1790 dans la principauté de Saxe-Cobourg-Gotha où règne à cette époque son grand-père le duc Ernest-Frédéric. Léopold est le fils cadet du duc François qui monte sur le trône de Cobourg en 1800. Le petit prince est nommé par le tsar de Russie capitaine, colonel puis général du régiment de la garde impériale.

De stichter van onze dynastie werd geboren op 16 december 1790 in het Vorstendom Saxen-Coburg-Gotha waar toen zijn grootvader Hertog Ernest-Frederik regeerde. Leopold is de jongste zoon van Hertog François, die de troon van Coburg besteeg in 1800. De kleine prins werd door de Russische tsaar benoemd tot kapitein, kolonel, en vervolgens tot generaal van de keizerlijke garde.

En 1806, le duché de Cobourg rejoint la Confédération du Rhin dirigée par Napoléon. Léopold part à Paris pour défendre et négocier les intérêts de son pays auprès de l'empereur français qui est séduit par ce jeune homme fin diplomate. En 1813, il est le premier prince allemand à abandonner Napoléon pour rejoindre l'armée du tsar de Russie et participe à plusieurs campagnes.

In 1806 voegde het hertogdom Coburg zich bij de Confederatie van de Rijn, onder leiding van Napoleon. Leopold vertrok naar Parijs om de belangen van zijn land te verdedigen bij de Franse keizer, die werd verleid door deze fijnzinnige jonge diplomaat. In 1813 was hij de eerste Duitse prins die Napoleon verliet om het leger van de Russische tsaar te vervoegen en deel te nemen aan verschillende veldtochten.

Suite à son mariage d'amour avec la princesse héritière Charlotte d'Angleterre en 1816, Léopold s'installe en Grande-Bretagne et se prépare à son futur rôle de prince consort. Mais Charlotte décède moins d'un an plus tard en accouchant d'un enfant mort-né... Léopold reste en Angleterre où il conserve une certaine influence à la Cour. Il refuse, à deux reprises, la couronne de Grèce.

Door zijn liefdeshuwelijk met kroonprinses Charlotte van Engeland in 1816,  gaat Leopold in Groot-Brittannië wonen en bereidt hij zich voor op zijn rol als prins-gemaal. Maar Charlotte overleed amper een jaar nadien bij de geboorte van haar doodgeboren kind…  Leopold bleef in Engeland en behield enige invloed aan het Hof. Hij weigerde tot tweemaal toe de Griekse kroon.

Roi des Belges / Koning der Belgen

Léopold accepte en 1831 la proposition du Congrès National de devenir le premier roi des Belges. Il met, pour la première fois, le pied sur le sol de sa nouvelle patrie à La Panne où un monument rappelle aujourd'hui cette arrivée historique. Sa prestation de serment a lieu le 21 juillet 1831 sur la place Royale à Bruxelles.

Leopold aanvaarde in 1831 het voorstel van het Nationaal Congres om de eerste koning der Belgen te worden. Hij zette voor de eerste maal voet op zijn nieuwe land in De Panne, waar een monument herinnert aan zijn historische aankomst. De eedaflegging vond plaats op 21 juli 1831 op het Koningsplein te Brussel.

Plus d'infos sur sa prestation de serment :   http://royalementblog.blogspot.be/2011/07/la-prestation-de-serment-de-leopold-ier.html

Le début de son règne est mouvementé : le roi Guillaume Ier refuse d'adhérer au traité des XVIII articles qui est plutôt favorable aux Belges. Le 2 août 1831, une armée hollandaise franchit la frontière, s'empare de Turnhout et Diest, et marche sur Bruxelles. A la demande de Léopold Ier, une armée française entre en Belgique, ce qui provoque le retrait des Hollandais. La Conférence de Londres en octobre 1831 règle définitivement notre sort : le Luxembourg oriental, Maastricht et le Limbourg oriental sont cédés par les Belges, la dette est partagée en deux et un droit de péage est rétabli sur l'entrée des bateaux à destination d'Anvers.

Het begin van zijn bewind verliep bewogen :  koning Willem I van de Nederlanden weigerde toe te treden tot het verdrag van de XVIII artikelen, dat veeleer in het voordeel van de Belgen was.  Op 2 augustus 1831 stak een Hollands leger de grens over, maakte zich meester van Turnhout en Diest, en ging richting Brussel. Op vraag van Leopold I, kwam een Frans leger naar België wat de terugtrekking van de Hollanders tot gevolg had.  De Confederentie van Londen regelde in oktober 1831 defintief ons lot :  westelijk Luxemburg, Maastricht en West-Limburg werden opgegeven door de Belgen,  de schuld werd verdeeld in twee en een tolrecht werd hersteld voor de schepen met bestemming Antwerpen.

Afin de consolider sa position sur le plan international et fonder une dynastie, Léopold Ier épouse à Compiègne en 1832 la princesse Louise-Marie d'Orléans, de vingt-deux ans sa cadette, fille du roi Louis-Philippe des Français. Le nouveau couple s'installe au château de Laeken et a quatre enfants : Louis-Philippe (mort à l'âge d'un an), Léopold, Philippe et Charlotte, future impératrice du Mexique.

Om zijn positie te behouden op het internationaal vlak en om in België een dynastie te stichten,  huwde Leopold I in 1832 te Compiègne met prinses Louise-Marie van Orléans, dochter van Koning Louis-Philippe van Frankrijk.  Het koppel vestigde zich in het kasteel van Laken en kreeg vier kinderen :   Louis-Philippe (slechts een jaar oud geworden), Leopold,  Philippe en Charlotte, de toekomstige keizerin van Mexico.

Plus d'infos sur son épouse la reine Louise-Marie :  http://familleroyalebelge.blogspot.be/2012/05/louise-marie-dorleans-la-reine-oubliee.html

Plus d'infos sur son fils le prince Louis-Philippe :  http://royalementblog.blogspot.com/2012/01/le-prince-louis-philippe-de-belgique.html

En 1835, c'est l'aboutissement d'un projet auquel tient beaucoup Léopold Ier : le premier chemin de fer belge est inauguré entre Bruxelles et Malines.

In 1835 wordt een project gefinaliseerd waar Leopold I trots op was :  de eerste belgische spoorweglijn tussen Brussel en Mechelen werd ingehuldigd.

Sur le plan intérieur, son règne est marqué par deux périodes. De 1831 à 1840, l'union des partis catholique et libéral fortifie l'indépendance de la Belgique et rôde ses nouvelles institutions. Léopold Ier est favorable à cette politique unioniste et tente de le conserver le plus longtemps possible. A partir de 1840, la lutte entre partis oblige désormais le Roi à choisir des gouvernements issus de la majorité parlementaire et à rester neutre sur le plan politique, ce qui ne lui plaisait pas beaucoup. Lors de la révolution française de 1848 qui chasse son beau-père Louis-Philippe de son trône, la Belgique reste calme et réaffirme sa fidélité à Léopold Ier.

Op binnenlands vlak bestaat zijn bewind uit twee périodes. Van 1831 tot 1840 zal de unie van de katholieke en liberale partijen de onafhankelijkheid van België versterken en de nieuwe instelligen op punt zetten. Leopold I was gewonnen voor deze unionistische politiek en trachtte deze zolang mogelijk in stand te houden. Vanaf 1840 kwam er echter een tweestrijd tussen deze partijen en de Koning werd verplicht te werken met regeringen van parlementaire meerderheden. Hij diende zich ook neutraal op te stellen en dat zinde hem niet. Tijdens de Franse revolutie van 1848 werd zijn schoonvader Louis-Philippe van de troon gestoten,  België bleef echter kalm en herbevestigde zijn getrouwheid aan Koning Leopold I.

Suite à l'arrivée au pouvoir de Napoléon III en France, il fait moderniser l'armée belge et augmenter les effectifs. Par ailleurs, Léopold Ier est très proche de sa nièce la reine Victoria d'Angleterre qu'il conseille et à qui il écrit de nombreuses lettres. Le mariage politique de son fils le duc de Brabant (futur Léopold II) avec l'archiduchesse Marie-Henriette de Habsbourg en 1853 nous assure le soutien de l'empire austro-hongrois.

Als gevolg op de komst van Napoleon III in Frankrijk, werd het Belgische leger gemoderniseerd en liet hij het aantal manschappen verhogen. Leopold I stond zeer dicht bij zijn nicht Koningin Victoria van Engeland die hem raad gaf en talrijke brieven schreef.  Het politiek huwelijk tussen zijn zoon, de hertog van Brabant (later Leopold II) met aartshertogin Marie-Henriette van Habsburg in 1853, verzekerde ons van de steun van het Oostenrijks-Hongaars keizerrijk.

Après plusieurs années de maladie, Léopold Ier décède en 1865 en ayant accompli son devoir : il a veillé pendant plus de trente ans sur la jeune démocratie belge, a habilement défendu notre indépendance auprès des grandes puissances et a assuré l'avenir de la dynastie. Il repose dans la crypte de l'église Notre-Dame de Laeken.

Na verschillende jaren ziek te zijn,  overleed Koning Leopold I in 1865,  nadat hij zijn taak had volbracht :  hij waakte meer dan 30 jaar over de jong belgische democratie,  hij heeft op handige wijze ons grondgebied verdedigd tegen de grootmachen en hij verzekerde de toekomst van de dynastie.  Hij ligt begraven in de crypte van de Onze-Lieve-Vrouw Kerk te Laken.

1 commentaire :

 1. bonsoir,
  je vends un portrait XVIIIe sur ebay qui serait le portrait de la reine Charlotte d'angleterre.
  peut être vous intéresse t il ?? il est bien d'époque XVIIIe de grand format.
  voici mon adresse de vendeur : chatomargaux
  mon tel pour toute information : 06 12 28 62 22 je garantie bien sûr mon tableau et fournisn une facture en bonne et due forme.
  Bien à vous
  isabelle LOPEZ (France)

  RépondreSupprimer